عذرخواهی مدیرکل ورزش فارس از خبرنگاران

نگاه روز

حاجی زاده مدیرکل ورزش و جوانان فارس از برخورد ناشایست ناظر بازی فجر شهید سپاسی شیراز با خبرنگاران عذرخواهی کرد

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۲۳ تیر ۱۴۰۰