از زخمِ فرزین تا هوای دلِ بهرام

خوشا شیراز

بیننده این هفته نیوار در خوشا شیراز باشید

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۵ تیر ۱۴۰۰