مکانیک قهرمان

خوشا شیراز

 آشنایی با علی اصغر جوانمردی قهرمان جهان در رشته پرتاب دیسک 
 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ تیر ۱۴۰۰