همت بلند

خوشا شیراز

گفتگو با آقای دکتر امامی ارتوپد و پزشک معالج  علی اصغر جوانمردی قهرمان جهان در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ تیر ۱۴۰۰