سوال و جواب از آقای مجری

خوشا شیراز

گفتگو با آقای نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ تیر ۱۴۰۰