شیوه های رسیدگی به پرونده ها در ثبت اسناد و املاک

رادیو پیگیر

هاشمی ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۶ تیر ۱۴۰۰