اجرای طرح هدایت تحصیلی دانش آموزان

رادیو پیگیر

خانم رحیمی ، رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۸ تیر ۱۴۰۰