بیانات رهبر معظم انقلاب خصوص امتحان الهی

مذهبی

بیانات رهبر معظم انقلاب خصوص امتحان الهی و عید قربان

شیراز سومین حرم اهل بیت
۳۰ تیر ۱۴۰۰