عجب آش شله قلمکاری شد این شوخی موخی 

خوشا شیراز

 از آب دوغ خیار تا مهاجرت سالار عقیلی سوژه برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲ مرداد ۱۴۰۰