همدلی، راز موفقیت تیم فجر شهید سپاسی

خوشا شیراز

مدیران، مربیان و بازیکنان تیم فجر شهید سپاسی شیراز مهمان برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲ مرداد ۱۴۰۰