پاسارگاد

صبحگاهی

آقای حاتمی شاعر و نویسنده پاسارگادی در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲ مرداد ۱۴۰۰