گپ و گفتی با مجری توانمند شبکه فارس

برنامه های تلویزیونی

 خانم نیکوبخت مجری مهربان شبکه فارس مهمان برنامه شب عاشقان

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۵ مرداد ۱۴۰۰