شروع دوباره قطعی برق

رادیو پیگیر

جوادی آزاد - سخنگوی صنعت برق استان فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۵ مرداد ۱۴۰۰