تاریخ، مبهوتِ فضائلی ناتمام؛

فضای مجازی

چه می توان گفت درباره كسى كه دشمنانش از روى حسد و كینه، و دوستانش از ترس و تقیه، مناقب او را مخفى كردند و در عین حال فضائل او عالم را پر كرده است 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۵ مرداد ۱۴۰۰