شعر خوانی دختر شیرازی

دلگشا

حافظ خوانی نازلی احمدی در برنامه شب عاشقان

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۶ مرداد ۱۴۰۰