همخوانی نوجوانان شیرازی

کاشانه مهر

همخوانی نوجوانان در وصف ولایت امیرالمومنین و عید غدیر خم

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۸ مرداد ۱۴۰۰