دف نوازی 

کاشانه مهر

 هنرنمایی استاد آزادی در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۸ مرداد ۱۴۰۰