احکام امساک

احکام

حکم خوردن سحری بعد از داخل شدن وقت اذان صبح

احکام ماه مبارک رمضان
۲۳ خرداد ۱۳۹۶