جدیدترین اخبار کرونا از زبان استاندار

کارنامه

دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه کارنامه

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۱۰ مرداد ۱۴۰۰