پروژه های آبرسانی در فارس

کارنامه

دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه کارنامه

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۱۰ مرداد ۱۴۰۰