خرمبید

دلگشا

ترانه ای زیبا در وصف شهرستان خرمبید

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۲ مرداد ۱۴۰۰