توسعه زیرساخت های گردشگری فارس

کارنامه

دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه کارنامه

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۱۷ مرداد ۱۴۰۰