واکسیناسیون در فارس

دلگشا

 دکتر رضازاده رئیس مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۷ مرداد ۱۴۰۰