کِرِ دیوار یعنی چی؟

دلگشا

 آقای درودی شیراز شناس در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۷ مرداد ۱۴۰۰