آرایشگر بود یا مشتری؟ 

دلگشا

آیتم طنز آرایشگاه زیرا در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ مرداد ۱۴۰۰