مدافعان حرم

دلگشا

 اثری زیبا از گروه سرود فرزندان ایران در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ مرداد ۱۴۰۰