خاطرات محرم کودکی شمرِ مختارنامه

خوشا شیراز

آقای محمد فیلی بازیگر شیرازی مختارنامه در برنامه  خوشا شیراز از خاطرات کودکیش در محرم می گوید.

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ مرداد ۱۴۰۰