ناگفته های بازیگرِ شمرِ مختارنامه

خوشا شیراز

گفت و گو با آقای محمد فیلی بازیگر شیرازی مختارنامه در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ مرداد ۱۴۰۰