شعر خوانی شاعر عرب خمسه ای

محرم 1400

شعر خوانی حسین عطایی پیرغلام ایل عرب خمسه در برنامه مسیر عاشقی

محرم1400
۲۵ مرداد ۱۴۰۰