جدیدترین اطلاعات کرونا از زبان استاندار

کارنامه

دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه راه رجا به مناسبت هفته دولت

 

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۲ شهریور ۱۴۰۰