از طرح های عمرانی استان چه خبر؟

کارنامه

دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه کارنامه به مناسبت هفته دولت

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۲ شهریور ۱۴۰۰