شرایط بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1401 -1400

رادیو پیگیر

اسماعیلی ، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس

 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲ شهریور ۱۴۰۰