از طرح های ورزشی استان چه خبر؟

کارنامه

دکتر حاجی زاده مدیرکل ورزش و جوانان فارس در برنامه راه رجا  به مناسبت هفته دولت 

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۳ شهریور ۱۴۰۰