طرح های فرهنگی استان

کارنامه

گفت و گو با آقای سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در برنامه راه رجا به مناسبت هفته دولت

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۴ شهریور ۱۴۰۰