ماموریت های فنی و حرفه ای

کارنامه

گفت و گو با آقای کوشکی مدیرکل فنی و حرفه ای فارس در برنامه راه رجا به مناسبت هفته دولت

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۶ شهریور ۱۴۰۰