بحران آب

کارنامه

گفت و گو با آقای دکتر بوستانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس در برنامه راه رجا به مناسبت هفته دولت

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۹ شهریور ۱۴۰۰