آزمایش نبرد سرما و گرما

علمی شو

۱. مواد وقتی گرم می شوند حجم شان بیشتر می شود و چگالی شان کمتر می شود، در نتیجه سبک تر می شوند.

۲. در مجموعه ای که آب گرم در زیر قرار داشت وقتی که تلق را از بین لیوان ها برداشتیم، آب گرم به علتی که در بالا توضیح داده شد به سمت بالا حرکت می کند و رنگ ها مخلوط می شوند.

ولی در مجموعه ای که آب گرم در بالا قرار گرفته به علت اینکه، آب گرم چگالی کمتری دارد، در بالا می ماند و به سمت پایین حرکت نخواهد کرد. و جریان همرفتی نخواهیم داشت.

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۱۴ شهریور ۱۴۰۰