ادامه آموزش کاشی هفت رنگ

هنری

آموزش یه هنر دیگه با هنرمندی آقای شیردره حقیقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

 

بخش هنری
۱۵ شهریور ۱۴۰۰