از گلیم بافی قیر و کارزین تا طرحهای عمرانی بیضا

در استان

با برنامه در استان همراه ما باشید

رویداد های استان فارس
۱۵ شهریور ۱۴۰۰