گفتنی های یک خاتم کار

شباهنگ

گپ و گفتی با یک خاتم کار شیرازی در  برنامه شباهنگ

برنامه زنده شبانه شبکه فارس
۱۵ شهریور ۱۴۰۰