همدلی در اصناف

شباهنگ

گزارشی از همدلی در اصناف شیراز در برنامه شباهنگ

برنامه زنده شبانه شبکه فارس
۱۷ شهریور ۱۴۰۰