ترتیل جز بیست و سوم قرآن مجید

ترتیل قرآن

ترتیل جز بیست و سوم قرآن مجید در حرم مطهر احمد بن موسی(ع)

ترتیل قرآن
۲۹ خرداد ۱۳۹۶