استقبال از قهرمانان شیرازی پارالمپیک 

کاشانه مهر

مهدی اولاد و ساره جوانمردی قهرمانان پارالمپیکی در فرودگاه شیراز

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۸ شهریور ۱۴۰۰