صدای شما بسته 48

صدای شما

مشکلات و خواسته های خود را برای ما بفرستید تا با صدای خودتان از شبکه فارس و فضای پخش و از مسئولان مربوطه پیگیری کنیم.

 

 

صدای شما از شبکه فارس
۲۰ شهریور ۱۴۰۰