نقطه کوبی روی سفال

هنری

آموزش یه هنر زیبای دیگه با هنرمندی خانم شفاف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

 

بخش هنری
۲۲ شهریور ۱۴۰۰