شوریده شیرازی

صبحگاهی

 حسن منعم کارشناس ادبی در برنامه صبح پارسی

شاعران پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۳ شهریور ۱۴۰۰