آزادسازی اراضی ملی در استان فارس

ویژه

 رئیس کل دادگستری فارس : 
آزادسازی 1000 هکتار از اراضی ملی در استان فارس

پیشنهاد ما به شما
۲۴ شهریور ۱۴۰۰