از برداشت لیمو قیرو کارزین تا همدلی نمایندگان

در استان

گفت و گو با مهندس پاک فطرت رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی 

رویداد های استان فارس
۲۵ شهریور ۱۴۰۰