موج ششم کرونا قابل پیشگیری است؟

سلامت باشید

دکتر حسن زاده متخصص اپیدمیولوژیست در برنامه سلامت باشید

 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۷ شهریور ۱۴۰۰