منبت کاری - قسمت اول

هنری

آموزش منبت با هنرمندی آقای دهقانی قطب آبادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

 

بخش هنری
۲۹ شهریور ۱۴۰۰